Chiến lược truyền thông xã hội cho Startups

Truyền thông xã hội ( social media ) là một kênh hữu hiệu để các startups quảng bá và tăng giá trị cho thương hiệu của mình. Có rất nhiều cách truyền thông hiệu quả, có thể dùng launching page, blog, mạng xã hội v.v.. Hãy tham khảo Infographic sau để hiểu rõ hơn về quy trình làm truyền thông xã hội

Chiến lược truyền thông xã hội cho Startups
Chiến lược truyền thông xã hội cho Startups

Theo Subiz