Phát triển môi trường làm việc cho Gen Z ở Việt Nam

Gen Z đang chuẩn bị thay thế lực lượng lao động trong tương lai, do đó các nhà tuyển dụng cũng cần chú ý đến việc phát triển không gian làm việc và thấu hiểu những đặc điểm cơ bản của họ như: Tính cá nhân hóa và Quyền lựa chọn.