- Official News
Ngày Đăng: Posted on

Appota – Đồng hành và hỗ trợ nhà phát triển ứng dụng di động

Phát triển mạnh từ vài năm trở lại đây, thị trường nội dung số cho điện thoại mà đặc biệt là ứng dụng cho điện thoại đang bước vào giai đoạn phát triển nóng. Tuy tiềm năng thị trường là rất lớn, cộng đồng nhà phát triển ứng dụng cho điện thoại đang gặp nhiều …